BAJKUL MILANI MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST
 B.A HONOURS MUSIC SC FINAL MERIT LIST
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 BC21002096 SUMANA MIDYA SC N 74 365 110.50
2 2 BC21004385 sunanda pramanik SC N 72 360 108.00
3 3 BC21004671 DEBGOPAL BARMAN SC N 67 357 102.70
4 4 BC21003092 SHRITAMA MONDAL SC N 64 337 97.70
5 5 BC21001051 ANUSREE ARI SC N 61 335 94.50
6 6 BC21004989 SAONI DAS SC N 61 262 87.20
7 7 BC21001751 RIYA PRAMANIK SC N 50 294 79.40